fbpx

Jogi nyilatkozat

Szolgáltató, mint adatkezelő

Név / cégnév: Lipták Nóra Egyéni vállalkozó

Székhely: 2132 Göd, Ezerjó utca 8.

Adószám: 67396270-1-33

Nyilvántartási szám (NAIH): NAIH-92111/2015

Weboldal megnevezése, címe: https://dietakesalmok.hu/

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: www.dietakesalmok.hu/jogi-nyilatkozat

Az adatkezelő elérhetőségei

Név / cégnév: Lipták Nóra Egyéni vállalkozó

Székhely: 2132 Göd, Ezerjó utca 8.

Levelezési cím: 2132 Göd, Ezerjó utca 8.

E-mail: nori@dietakesalmok.hu

Fogalommeghatározások

 • adatkezelés:

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 • adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 • személyes adat:

azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 • adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 • az érintett hozzájárulása:

az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 • adatvédelmi incidens:

a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 • címzett:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Weboldalon történő Megrendelést/Számlázást érintő személyes adatok kezelése

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak magyar forintban értendőek.

A Diéták & Álmok weboldalán szakember által jóváhagyott termékek érhetőek el.
Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése, számla kiállítása, küldése. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.

Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldalon megrendelést leadó személyek, a szolgáltató vevőpartnerei, bankkártyás fizetést választó vevőpartnerek.

Az adatkezelés időtartama

A rendelés teljesítéséig tart. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Számlázási Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
Számlázási Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás
Rendelt termék adatai A termék azonosítása.
Regisztráció időpontja Technikai információs művelet.
Számlaadatok A számla azonosítása.
Számlakiállítás időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg.

Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a visszaigazoló, számla levelekben elhelyezett „Leiratkozom” linkre kattintva, illetve az nori@dietakesalmok.hu e-mail címre küldött levélben.

A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése

kezdeményezhető e-mailben az nori@dietakesalmok.hu e-mail címre küldött levélben, illetve a visszaigazoló levelekben elhelyezett „Adatmódosítás” illetve „Leiratkozom” linkre kattintva.

Adattovábbítás:

A Szolgáltató az elektronikus számla kibocsátása érdekében az Érintett által megadott adatokat továbbítja a Szamlazz.hu részére, Baka Andrea e.v. részére, a SalesAutoPilot rendszerébe, valamint bankkártyás fizetés esetén az OTP Mobil Kft. SimplePay rendszerébe.

Az adattovábbítás célja:

az Érintett részére elektronikus díjbekérő, számla kiállítása, melyet a Szolgáltató elektronikus úton, az Érintett által megadott email címre küld, valamint a termék vagy szolgáltatás bankkártyával történő kiegyenlítése.

Hírlevél, DM tevékenység

A weblap üzemeltetőjeként kijelentem, hogy az általam megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartom a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentem továbbá, hogy hírlevélre/eDM levélre történő feliratkozáskor nem áll módomban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velem kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezelem.

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Érintett korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen, ez kattintással leiratkozhat a hírlevelek küldéséről.

Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg Érintettet. Érintett leiratkozhat a hírlevekben lévő „Leiratkozom” linkre kattintva.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje.

Az adatkezelés célja:

Elektronikus direkt marketing tartalmú üzenet, így hírlevél, reklám küldése a közvetlen üzletszerzés módszerével

Az adatkezelés időtartama.

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig, azaz leiratkozásig tart.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben az nori@dietakesalmok.hu e-mail címre küldött levélben, illetve a hírlevelekben elhelyezett Adatmódosítás ill. Leiratkozom linkre kattintva

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Az adatkezelő nyilvántartási száma: NAIH-92111/2015
Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás, hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele
Feliratkozás időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

A Név és az e-mail cím – ami a kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél/eDM levél vagy szakmai információ célba érjen.

Adatfeldolgozó:

Név: SalesAutoPilot kft.

honlap: http://salesautopilot.hu/

Adatbiztonsági intézkedések

Megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodom arról, hogy a személyes adatokat védjem többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, a téves nyilvánosságra hozatal ellen vagy a jogosulatlan megváltoztatás ellen. Honlapomon a magasabb védelem érdekében SSL titkosítást alkalmazunk.

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettem a tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

Sütik (cookie-k)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota. A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis szövegfájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel, illetve egyéb statisztikákat ment, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok, látogatói viselkedés

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Az adatkezelés célja

 • weboldalfejlesztés
 • információgyűjtés- Az oldal látogatói hogyan használják weboldalunkat – annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
 • célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon,
 • böngésző felhasználók megkülönböztetése, azonosítása,
 • a weboldalon végzett tevékenységek nyomon követésére azért, hogy általuk még inkább kifejezetten az Önt érdeklő vagy az Ön számára fontos, releváns ajánlatokról üzenetet juttathassunk el az Ön számára.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. Ne feledje, ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát.

Célzó- és hirdetési sütik

Ezek a sütik nem tudják az Ön személyét beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az Ön érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében.

Amennyiben ehhez előzetesen hozzájárult, a weboldal használat nyomon követése során összegyűjtött információkat együttesen használhatjuk fel az Ön személyes adataival, annak érdekében, hogy marketing kommunikációnkat még jobban az Ön igényeihez igazíthassuk és az Ön számára minél inkább személyre szabott ajánlatokra hívjuk fel az Ön figyelmét.

Teljesítményt biztosító sütik

Szintén használunk olyan sütiket, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.

Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is. Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja. Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el. Adatvédelem részletesen: https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

Facebook Pixel:

Weboldalamon marketing célokból Facebook pixelkód is telepítve van. Az ezzel kapcsolatos adatok szintén a Facebook-hoz kerülnek. Bővebb információt a Facebook sütikről ezen az oldalon talál.

Az általam használt hírlevélküldő marketingszoftver is többféle sütit használ a nyelvi adatok tárolására, teljesítmény gyorsítására, analitika továbbítására.

Az oldalon elhelyezett megosztás gombok (Facebook, Google+, Pinterest) és beágyazott tartalmak (pl. YouTube videó) is sütit helyezhetnek el az Érintett gépén.

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

Közösségi oldalak

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/ Google+ /Twitter/ Pinterest/ Youtube/ Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa, beleértve a profilképet is.

Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

Különleges/Érzékeny adatok kezelése

Tájékoztatom felhasználóinkat, hogy tevékenységi körből kifolyólag szolgáltatásaim igénybevétele során az egészségi állapotra vonatkozó különleges adatok kezelésére is sor kerülhet. Ezen különleges adatok megadása az Ön önkéntes döntése, hozzájárulása jogalapján történik.

Az érintett felelőssége, hogy csak olyan adatai kezeléséhez adjon hozzájárulást, amelyek tekintetében az adataival történő esetleges visszaélés kockázatait mérlegelte.

Adatfeldolgozók

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév Cím Tevékenység
E. és Á. Adó Bt. 6077 Orgovány, Tavasz utca 22. könyvelőiroda
Szamlazz.hu 1149 Budapest, Pósa Lajos utca 51. számlázórendszer
ICON MÉDIA Kft. 6000 Kecskemét, Csóka u. 26 tárhelyszolgáltató
SalesAutoPilot Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4. hírlevélküldő marketing szoftver
Baka Andrea e.v. 1204 Bp. Knézits utca 52. Operatív adminisztrátori feladatok
OTP Mobil Kft. 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32. Bankkártyás fizetés lebonyolítása

Tájékoztató az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról

A hozzáférés joga

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az

elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Korlátozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Az adathordozhatósághoz való jog

Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezen adatok továbbítását kérje egy másik adatkezelőnek.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot.

Jogorvoslat

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

Adatvédelmi incidens

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Szolgáltató biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

Szolgáltató az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

 

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot. Az Ön személyes adatai általunk történő kezelése módjának lényeges módosítása esetén előzetes értesítést küldünk az Ön részére, illetve, amennyiben azt a jogszabályok előírják, az ilyen módosítások végrehajtását megelőzően az Ön hozzájárulását kérjük.

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2018. május 24-étől érvényes

Impresszum
Az oldal tulajdonosa: Lipták Nóra e.v.
Nyilvántartási száma: 50169957
Adószáma: 67396270-1-33
Statisztikai számjele: 67396270-4791-231-13
Kapcsolat: nori@dietakesalmok.hu
Tárhelyszolgáltató: ICON MÉDIA Kft. (Webdigital), Székhely: 6000 Kecskemét, Csóka u. 26, Postacím: 6000 Kecskemét, Pásztor u.17., Tel.: 36-70 / 518-1943, Fax: 06-21 / 200-5530

Facebook
YouTube
YouTube
Pinterest
Pinterest
fb-share-icon
Instagram